2-16 Ресурси и компетентност

7.1 Ресурси 7.2 Компетентност

Раздел 7 на ISO 45001:2018 поставя изисквания към ресурсите, необходими за разработване, внедряване, поддържане и подобряване на СУЗБР. Наличието на ресурси е от критично важно значение за функционирането на СУЗБР и за постигане на поставените цели. Понятието ресурси включва не само финасови ресурси, а и човешки ресурси, инфраструктура, работна среда, средства за измерване и др.

Наличието на компетентен персонал е от изключително важно значение за успеха на СУЗБР. ISO 45001:2018 поставя изискване организацията да определи необходимата компетентност на работниците на базата на подходящо образование, обучение или опит. Когато се установи липса на компетентност, организацията трябва да предприеме действия за постигането ѝ.

ISO 45001:2018 поставя изискване да се съхранява подходяща документирана информация като доказателство за компетентността на работниците.

Още по темата: Компетентност по ЗБР

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio