3-02 Оперативно планиране и управление

8.1 Оперативно планиране и управление

Оперативното планиране включва определяне на критерии за изпълнение на процесите и управлението им в съответствие с тези критерии. Процесите трябва да бъдат проектирани по начин, който гарантира последователност на изпълнението и води до елеминирането на грешки и прилагане на технология за подобряване на контрола.

ISO 14001:2015 изисква да се управляват измененията в процесите като се анализират последствията с цел да се ограничат неблагоприятните въздействия.

Процесите възложени на външен изпълнител също трябва да се управляват. Организацията трябва да определи подходящи мерки за контрол, включително и за наличието на определени знания, компетентност и ресурси. Мерките за контрол се определят като се взема предвид перспективата на жизнения цикъл на произвеждания продукт или предоставяната услуга.

Организацията трябва да опедели своите екологични изисквания за всеки етап от жизнения цикъл на продукта, включително при транспорт, третиране при излизане от употреба и окончателно унищожаване и да предоставя информация на заинтересованите страни за потенциалните значими въздействия върху околната среда.

ISO 14001:2015 изисква да се поддържа документирана информация, за да се гарантира, че процесите са изпълнени както е планирано.

Още по темата: Разбиране на връзката между аспект на околната среда и оперативно управление

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio