4-02 Наблюдение и измерване

9.1 Наблюдение, измерване, анализ и оценяване

Раздел 9 от ISO 14001:2015 започва с изисквания относно оценяване на резултатността и ефективността на СУОС. Това се извършва посредством наблюдение, измерване, анализ и оценяване.

Наблюдението представлява процес на определяне на състоянието на обекта, който се наблюдава – система, процес, продукт, услуга. За да се определи състоянието може да е необходимо да се извърши проверка, контрол или да се наблюдава с повишено внимание.

Измерването е процес на определяне на стойността на дадена величина, чрез използване на конкретни стойности.

Анализът представлява сравняване на получените резултатите от наблюдението и измерването с планираните или с предходни периоди. На базата на анализа се оценява резултатността и ефективността на системата.

За изпълнение на процеса, организацията трябва да определи:

  • какво ще бъде наблюдавано и измервано;
  • какви методи ще се използват за осигуряване на валидни резултати;
  • критериите спрямо които организацията ще оценява резултатността на СУОС;
  • кога ще се извършва наблюдението и измерването;
  • кога резултатите ще бъдат анализирани и оценявани.

ISO 14001:2015 изисква при използване на средства за наблюдение и измерване, те да бъдат калибрирани или проверени.

Стандартът поставя изискване за поддържане на документирана информация като доказателство за резултатите от наблюдението, измерването, анализа и оценяването.

Още по темата: Оценяване на резултатността на СУОС

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio