4-05 Преглед от ръководството

9.3 Преглед от ръководството

Раздел 9 завършва с провеждане на преглед от ръководството. Изискване на ISO 14001:2015 е прегледът от ръководството да се провежда през планирани интервали. Целта на прегледа е да се осигури, че системата е пригодна, адекватна и ефикасна.

Ролята на ръководството е да взема важни и критични решения, които за да бъдат правилни е необходима информация. Затова по време на прегледа се разглежда информация, свързана с:

 • състоянието на действията от предходни прегледи;
 • изменения на външни и вътрешни обстоятелства, свързани със системата;
 • изменения в потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
 • изменения в значимите аспекти на околната среда;
 • изменения в рисковете и възможностите;
 • нивото на изпълнение на целите по околна среда;
 • информация за резултатността спрямо околната среда – несъответствия и коригиращи действия, резултати от наблюдение и измерване, изпълнение на задълженията за спазване и резултати от одити;
 • адекватност на ресурсите;
 • обмен на информация със заинтересованите страни;
 • възможности за подобряване.

Добра практика е прегледът да се провежда под формата на работна среща, на която се анализира информацията по изброените направления. На базата на анализа, ръководството взема решения относно:

 • пригодността, адекватността и ефективността на СУОС;
 • възможностите за подобряване;
 • необходимостта от изменения на системата;
 • предприемане на дейности, когато целите по околна среда не са постигнати;
 • възможности за подобряване на интегрирането на СУОС с другите бизнес процеси на организацията;
 • изводи за стратегическата посока на развитие на организацията.

ISO 14001:2015 изисква да се поддържа документирана информация за резултатите от прегледа от ръководството.

Още по темата: Защо е важен прегледът от ръководството за СУОС?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio