Управление на промяната в ISO 45001

Когато се внедри една система за управление на здравето и безопасността при работа/СУЗБР/, тя отразява текущото състояние на организацията. Внедряването е само началото. Динамиката на промените в средата е голяма и това изисква промяна на процесите на СУЗБР, а понякога и на цялата система. Поради тази причина стандарт ISO 45001:2018 включва изисквания относно промените – как да се управляват, кога да се вземат предвид и др.

Изисквания на ISO 45001 за управление на промяната

Изискванията за управление на промяната са записани в т.8.1.3 от ISO 45001:2018. Стандартът не определя какъв да бъде процесът на промяна, но изисква организацията да има такъв за случаите на планирани промени, които оказват влияние върху здравето и безопасността при работа. Като изискването е процесът да се прилага както за временни, така и за постоянни промени.

Освен това, в т.8.1.3 са посочени допълнителни ситуации, в които може да се активизира процесът на промяна:

  1. Промяна в продукти, услуги или процеси. При добавяне на нови продукти, услуги или процеси, или при изменение на съществуващи, трябва да се премине през процеса на управление на промяната. Така ще се определят и оценят рисковете и възможностите от тези промени, а това от своя страна ще позволи тяхното контролиране. Стандарът дава примери за такъв тип промени като: промяна на местоположение на работно място, в организацията на работа, условия на труд, оборудване и хора.
  2. Изменения в законови и други изисквания. Когато настъпят промени в законови или други изисквания, които оказват влияние върху здравето и безопасността при работа, организацията трябва да направи необходимите промени на процесите, за да постигне съответствие с изискванията.
  3. Изменения в знанията или информацията относно опасностите и рисковете за ЗБР. Ако придобиете нови знания или информация за опасностите и рисковете за ЗБР определени в организацията е необходимо отново да се премине през процеса на управление на промяната. Така ще се оцени информацията и ще се определи необходимостта от изменение на СУЗБР. Пример: информация за нов вид почистващ препарат или предпазно средство; информация за нов вид заболяване.
  4. Развитието на знанието и технилогиите. Когато се научи нова информация за начина на извършване на процесите или за нов вид технология, която може да промени начина на работа е необходимо да се оцени как това би повлияло на здравето и безопасността при работа. Пример: поява на нова машина с електронно управление, която премахва опасността от физическо нараняване при работа с оборудването.

Допълнително изискване на ISO 45001:2018 е за предприемане на действия при непредвидени изменения. Когато се осъзнае, че се е променило нещо, без да е било предварително планирано трябва да се предприемат действия за справяне с всички неблагоприятни последствия, предизвикани от тази промяна. Пример: грешка при закупуване на почистващ препарат, доставка на друг вид лични предпазни средства.

Други изисквания на ISO 45001, отчитащи управление на промяната

В т.8.1.3 са посочени изискванията към процесът на управление на промяната. Освен тях в ISO 45001:2018 има други изисквания, които отчитат промяната и изискват предприемането на определени действия:

  • т.6.1.1 Рискове и възможности – изисква да се определят и оценят рисковете и възможностите, които са свързани с изменения в организацията, нейните процеси или СУЗБР. Когато се планира промяна оценяването трябва да се направи преди промяната да бъде приложена;
  • т.6.1.2.1 Идентифициране на опасности – когато се идентифицират опасностите трябва да се вземат предвид действителните и предложените изменения в организацията, процесите, дейностите или СУЗБР. Повече за процеса можете да научите от Идентифициране на опасности по ЗБР и оценяване на рискове и възможности;
  • т.6.1.2.3 Оценяване на възможности – когато се оценяват възможностите за подобряване на резултатността на ЗБР е необходимо да се вземат предвид  планираните изменения;
  • т.7.4.2 Вътрешен обмен на информация – организацията трябва да съобщава на своите служители информация относно СУЗБР, включително и за нейните изменения;
  • т.9.3 Преглед от ръководството – при провеждане на преглед от ръководството част от изходните елементи е решението за изменение на СУЗБР. Когато е необходимо изменение се задейства процесът на управление на промяната определен от организацията;
  • т.10.2 Коригиращи действия – прилагането на коригиращи действия трябва да се извърши в съответствие с определения от организацията процес на управление на промяната. По този начин действията ще се прилагат правилно и ще могат да бъдат контролирани.

Общото при всички изисквания е, че процесът на управление на промяната се прилага преди да се предприемат самите действия за промяна. Това е така, за да се предотврати всяка възможност за нараняване или влошаване на условията на труд. Управлението на промяната гарантира, че опасностите и рисковете за ЗБР се управляват, като не се допуска влошаване на здравето и безопасността при работа по време на и след промяната. Разбирането за това какво може да се обърка в процеса на промяна, помага както за по-доброто планиране и управление на процеса, така и за справяне с проблемни ситуации.

За да Ви помогнем да разберете изискванията на ISO 45001 и да осъзнаете ползите от внедряване на СУЗБР, защо не се включите в безплатното обучение ISO 45001:2018 Въведение.

0 отговори на "Управление на промяната в ISO 45001"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio