11 стъпки за сертифициране по ISO 45001

Липсата на яснота относно отделни аспекти на внедряването на система за управление на здравето и безопасността при работа/СУЗБР/ и нейното сертифициране може да затрудни и дори да обърка процеса. Съществуват някои стъпки и специфични особености, с които организациите трябва да са наясно преди да започнат работа по разработване и внедряване на СУЗБР.

Основни стъпки:

 1. Ангажираност на ръководството – решението за внедряване и сертифициране на СУЗБР е взето от ръководството, но това не е достатъчно. То трябва активно да се ангажира с процеса. В противен случай вероятността от получаване на неработеща система е много голяма. А каква е ползата от система, която не работи? Смисълът от внедряване на СУЗБР е да се предотвратят нараняванията и заболяванията на работниците. Повече за ползите от внедряване на ISO 45001:2018, можете да научите от статията: 4 ключови ползи от внедряване на СУЗБР съгласно ISO 45001
 2. Познаване на изискванията на ISO 45001:2018 – задължително условие за разработването на система за управление съгласно ISO 45001:2018 е познаване и разбиране на изискванията на стандарта. Най-често знанията се придобиват чрез участие в подходящи обучения.
 3. Познаване на законовите изисквания – необходимо е да се познават приложимите законови изисквания както на регионално, национално и международно ниво, така и на специфичните изисквания за конкретната индустрия. Стандарт ISO 45001:2018 изисква както тяхното познаване, така и оценяване на съответствието. Това означава, че организацията трябва да демонстрира и да докаже как изпълнява приложимите за нея изисквания.
 4. Определяне на обхвата на СУЗБР – преди да се започне с разработване на СУЗБР е необходимо да се определи нейния обхват. Обхватът може да обхваща цялостната дейност на организацията или отделни направления или местоположения. Обхватът е определящ и ключов момент за следващата стъпка.
 5. Определяне и описание на процесите – СУЗБР е изградена от взаимносвързани и взаимодействащи си процеси. За да ги определи, организацията трябва да си отговори на въпроси като: Кои са процесите на организацията, чрез които се контролират опасностите? Как ще се определят опасностите и свързаните с тях рискове? Как ще се направи оценка на риска? Как ще се извършва оперативен контрол? Какви действия ще се предприемат за да се осигури адекватна реакция при възникване на извънредна ситуация? Как ще участват работниците в процеса и по какъв начин ще се консултират? Описанието на процесите включва разработване на необходимите правила и документи. Кои са задължителните документи, които се изискват от ISO 45001:2018 можете да научите от статията: Каква документирана информация се изисква от ISO 45001:2018
 6. Внедряване на процесите и правилата – разработените правила и документи в т.5 трябва да бъдат внедрени в организацията и персоналът да започне да работи съгласно тях. На този етап е необходимо активното участие на хора на ключови позиции. Проблемът е, че това се явява допълнителна отговорност и е възможно появата на съпротива. Моментът е ключов, защото липсата на сътрудничество от тяхна страна ще доведе до провал на внедряването на системата. Подхощято решение е обучение на служителите относно какво представлява СУЗБР, защо се внедрява, как ще се отрази на работата, какви са целите на организацията.
 7. Избор на орган за сертификация – настъпва моментът, в който организацията трябва да вземе решение за това кой орган да извърши сертификация на СУЗБР. За да получи максимална полза от сертификацията на СУЗБР, организацията трябва да подходи внимателно към този избор. На пазара съществуват много органи за сертификация, което затруднява избора. Повече информация за избора на орган за сертификация, можете да научите от видеото: Как да изберем подходящ орган за сертификация?
 8. Функциониране на СУЗБР – за да се разбере дали системата работи правилно и ефикасно е необходимо време. Това е времето, в което се натрупва информация за работата на процесите и за необходимостта от коригиращи действия. Възможно е в процеса на разработване т.5 да са допуснати грешки и пропуски, които се откриват в процеса на работа и за които трябва да бъдат предприети действия за тяхното отстраняване. Някои органи за сертификация имат изискване за времето на функциониране на системата преди те да извършват одит. Информирайте се за наличието на такова изискване от избрания от вас орган за сертификация.
 9. Провеждане на вътрешен одит – вътрешният одит е инструмент за проверка на СУЗБР. По време на одита се проверява за съответствие с изискванията. При наличие на отклонение се планират коригиращи действия. Повече информация по темата, можете да научите от статията: Как се извършва вътрешен одит по ISO 45001?
 10. Преглед от ръководството – по време на прегледа се анализират резултатите от функционирането на СУЗБР. Търсят се отговори на въпроси като: Постигат ли се поставените цели? Правилно ли се прилагат правилата на СУЗБР? Има ли предложения за подобрения? Констатирани ли са несъответствия? Приложени ли са коригиращи действия и ефикасни ли са? Има ли необходимост от промени на СУЗБР? По време на прегледа, ръководството взема решение за готовността на организацията за сертификация на СУЗБР.
 11. Сертификация на СУЗБР – процесът на сертификация обикновено е съставен от два етапа. На първия се проверява за изпълнение на задължителните изисквания на ISO 45001:2018. Ако бъдат открити пропуски, одиторът ги документира в доклад. В този случай, организацията трябва да предприеме действия за отстраняване на пропуските и да предостави доказателства за това. Ако органът приеме доказателствата ще се премине към втория етап – провеждане на одит за проверка прилагането на изискванията на ISO 45001:2018 на практика. При получаване на увереност, че СУЗБР функционира и се прилага в съответствие с изискванията, одиторът ще издаде препоръка за сертифициране.

План за действие

Вече имате представа за стъпките през които трябва да се премине за да се разработи, внедри и сертифицира СУЗБР. Уверете се, че сте отделили достатъчно време, за да планирате работата си по всяка стъпка. Обърнете внимание, както на времето за изпълнение на дадената стъпка, така и за необходимостта от друг вид ресурси. Добрият план ще помогне за безпроблемното протичане на процеса и ще предотврати загубата на време и ресурси.

Проявявате интерес към ISO 45001:2018, но не познавате изискванията на стандарта. Свалете нашата безплатна книга „ISO 45001:2018 Обяснение на изискванията на стандарта клауза по клауза“.

0 отговори на "11 стъпки за сертифициране по ISO 45001"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio