Нови моменти в ISO 9001:2015

На 23.09.2015г. беше публикувана новата версия на стандарт ISO 9001:2015. Очаквах я с нетърпение, защото участвах в процеса на обсъждане, който беше съпътстван с разгорещени дебати, коментари, предложения и сериозни възражения. Въпреки всичко, ISO 9001:2015 вече е факт и организациите трябва да помислят за преход към новата версия.

Българският институт за стандартизация този път реагира изненадващо бързо и публикува българската версия – БДС EN ISO 9001:2015 на 25.09.2015г., така че всеки интересуващ се може да се сдобие с нея.

От ISO обявиха 3-годишен преходен период за адаптиране на системите за управление от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015. Той започна да тече с издаването на ISO 9001:2015 – 23.09.2015г. Валидността на сертификатите по ISO 9001:2008 ще важи до 23.09.2018г. Всеки издаден след 23.09.2015г. сертификат по ISO 9001:2008 ще е със срок на валидност 23.09.2018г. Ако организацията извърши преход в този период, валидността на сертификата ще бъде удължен до достигането на 3г.

ISO 9001:2015 налага значителни промени в подхода и начина на мислене, които изискват повече знания, свързани не само със системите за управление, но и с бизнес управлението.

Кои са новите моменти?

След първия прочит на стандарта се открояват следните разлики:

 

Още от първия преглед на данните става ясно, че промените не са козметични.  Надеждата за по-малко изисквания в новата версия незабавно се изпарява при вида на 10-те раздела на стандарта. Както вече знаем структурата на стандарта е в съответствие с представената в Annex SL – структура от високо ниво, валидна за стандартите, касаещи системи за управление. Въпреки попарените вече надежди се появява лек оптимизъм с отпадането на изискванията за Наръчник по качество и задължителните процедури. Но дали наистина отпадат или са прикрити под друга форма?

На практика в новата версия не се говори за записи, но реално изисквания за такива съществуват скрити под текста „съхранява документирана информация“. В случая броя не е толкова важен, още повече че е съизмерим със старата версия. Въпросът за документираната информация беше надълго и широко обсъждан и коментиран. Основната цел беше организациите да получат по-голяма свобода при документиране на своите системи за управление и да не изместват фокуса от същността към формалността. Дали тази цел е постигната, предстои да разберем.

Основните акценти от ISO 9001:2015:

  • контекст на организацията – нов момент в стандарта, на който е необходимо да се обърне специално внимание. Изискванията са насочени към разбиране на същността и средата на организациятавъншни и вътрешни обстоятелства;
  • мислене, основано на риска – идеята не е нова, но не е била толкова явна. За да планира своята дейност, организацията ще трябва да разбира своя контекст и на тази основа да определи рисковете и възможностите. Тук се обръща внимание не само на рисковете, които обикновено се свързват с нещо негативно, но и на възможностите, които представляват благоприятни ситуации;
  • заинтересовани страни – разбиране на потребностите и очакванията не само на клиентите, но и на останалите заинтересовани страни: собственици, персонал, законодателни орган, партньори. Важен момент е, че организацията трябва да определи изискванията на заинтересованите страни, които са подходящи за нейната система и тя приема да ги спазва. Изключение правят изискванията на клиентите и на нормативните актове;
  • обхват на системата – при определяне на обхвата на системата се вземат предвид контекста на организацията, изискванията на заинтересованите страни, продуктите и услугите. В новата версия на стандарта не се говори за изключвания, т.е. организацията трябва да прилага всички изисквания. НО е оставена възможност организацията да определи изискване, което е неприложимо спрямо обхвата на системата и не влияе върху способността да се гарантира съответствието на продуктите и услугите. Разбира се за целта е необходимо да се предоставят доказателства. На практика не е ново изискване, въпреки че ако погледнем по-задълбочено, не намираме ограничение за неприложимост само по даден раздел, както беше в ISO 9001:2008 – раздел 7;
  • лидерство – някои не го възприемат като нов момент и дори го срещам като превод отговорност на ръководството, но това не е така. Идеята е ръководството не само да ръководи като възлага отговорности, контролира изпълнението на задачите, а и да води хората, да е пример за подражание, което е в същността на лидерството. Това стои в основата на приобщаването на хората. Другото са просто методи и техники, които само помагат, лидерството е водещо. В този раздел основно се обръща внимание на липсата на изискване за представител на ръководството. На всички е ясно, че системата трябва да се управлява от някой, но важната подробност е че независимо от кой се управлява, отговорността е на ръководството;
  • цели – привеждане на целите на системата към стратегията на организацията. Поставят се изисквания към целите, които надхвърлят понятието измерими;
  • оперативен контрол – въвеждат се изисквания за по-подробно описание на процесите и по-добър контрол;
  • документирана информация – дава се свободата на организацията да определя формата и начина на документиране на системата. Както стана ясно ще се изискват доказателства за изпълнение на изискванията под формата на документирана информация, което реално представляваха записите от ISO 9001:2008. Важен момент тук е че не е необходимо да се преработва документацията спрямо новата структура. Възможно е да се използва старата със съответните допълнения, особено ако тя е работеща. Не е необходимо да се преномерират наръчник, процедури или да се променят наименования. Важното е да може да се отговори на конкретното изискване и да се представят доказателства – формата не е важна;
  • оценяване на изпълнението – необходимо е определяне на обхвата на наблюдението и измерването, методите, периода и начина на анализ и оценка на събраната информация.

Промените и самия процес на преход към ISO 9001:2015 изглеждат трудоемки, но това е само първото впечатление. Периодът на преход е достатъчно дълъг, за да могат организациите да приложат новите изисквания, още повече че по мое мнение те са полезни. Позволяват по-добра интеграция на системата с дейността на организацията и възприемането й като едно цяло.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio