Нови насоки в ISO 9001:2015

Споменах в предишен материал, че промените в новата версия на стандарта ISO 9001:2015 са значителни. Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.

Преди да се опитам да ги обобщя ще обърна внимание, че освен промени в стандарт ISO 9001 се извършват промени и в стандарт ISO 9000, където са описани принципите за управление на качеството и основните термини и определения. Вече стана въпрос за новите принципи и сега ще усетите тяхното влияние върху изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

Промените в стандарта са насочени към задълбочаване на изискванията по отношение на управлението на организацията. Много често системата за управление на качеството се възприема като една отделна и до някаква степен независима част от същинското управление. Трудно е да се убеди ръководството, че системата за управление на качеството представлява самото управление на организацията и че това не са различни неща. Е, битката продължава, с нови сили и с нови изисквания.

И така, в каква посока са обсъжданите промени:

 1. Промяна в логиката на представяне на концепцията за управление на качеството изразена в новата структура на стандарта.
 2. Отпадане на възможността и необходимостта от изключвания от стандарта. Новата версия е разработена така че организациите/независимо от вида, обема, дейността/ трябва да покриват всички изисквания и така отпада необходимостта от изключвания.
 3. Използване на стоки и услуги вместо понятието продукт, с цел премахване на недоразумението, че термина продукт се отнася само до „физически“ продукти, т.е. стоки.
 4. Промяна на непрекъснато подобряване в подобряване.
 5. Включване на нови аспекти:
 • нови термини и определения свързани с направените промени;
 • поглед върху външните и вътрешни аспекти, които биха могли да повлияят върху постигането на целите на организацията;
 • разбиране на нуждите и очакванията на заинтересованите страни;
 • определяне на рисковете и възможностите за гарантиране постигане на поставените цели, предоставяне на качествени стоки и услуги, предпазване от нежелани последици и постигане на подобрение;
 • насърчаване прилагането на процесния подход при разработването, внедряването и подобряването на ефективността на системата за управление на качеството – включване на нова точка Процесен подход и определяне на изискванията за неговото прилагане;
 • трансформиране на изискванията към документи и записи в изисквания към документирана информация;
 • обединяване на външни подизпълнители и доставчици, чрез въвеждането на нова точка и изисквания за контрол на външни организации предоставящи стоки и услуги;
 • обединяване на несъответствията и коригиращите действия и отпадане на превантивните действия с аргумента, че цялата система за управление действа като превантивна мярка.

Това са основните посоки на промените в стандарт ISO 9001:2015, но за да се усети тяхната мащабност, значимост и взаимосвързаност е необходимо да се прочете целия стандарт. За сега обаче промените са на етап обсъждане и затова идеята ми е само да ви запозная с тяхната посока, а за подробностите има време. Все пак до 2015 има повече от година.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio