2-09 Консултиране и участие

5.4 Консултиране и участие на работниците

Ангажимент на ръководството е да осигури консултиране и участие на работниците по въпроси, свързани със СУЗБР. Важен момент е работниците да имат достъп до ясна и разбираема информация за СУЗБР.

ISO 45001:2018 акцентира върху необходимостта от консултиране и участие на работниците като ключов фактор за успеха на СУЗБР.

Консултирането предполага двупосочна комуникация по въпроси, свързани със СУЗБР като:

  • потребности и очаквания на заинтересованите страни;
  • политика и цели по ЗБР;
  • роли, отговорности и правомощия;
  • законови и други изисквания;
  • мерки за контрол;
  • наблюдение, измерване и оценяване;
  • планиране на одити;
  • възможности за подобряване.

Според ISO 45001:2018 работниците трябва активно да участват в процеса на вземане на решения относно ЗБР. Обратната връзка относно СУЗБР зависи от участието на работниците. Организацията трябва да гарантира, че работниците на всички нива се насърчават да съобщават за опасни ситуации, за да могат да се предприемат коригиращи действия. Получаването на предложения би било по-ефикасно, ако не съществува заплаха от уволнение или дисциплинарни наказания.

Още по темата: Консултиране и участие на работницитеКонсултиране и участие – чек лист

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio