2-16 Документирана информация

7.5 Документирана информация

ISO 14001:2015 поставя изисквания по отношение на документираната информация на СУОС. Според определението на термина, документираната информация може да бъде във всякакъв формат и на носител от всякакъв източник. Това дава по-голяма свобода на организациите при създаването и управлението на документираната информация на СУОС.

В обхвата на СУОС се включва два вида документирана информация:

 • изисквана от ISO 14001:2015;
 • определена от организацията като необходима за ефективното функциониране на СУОС.

При създаване и актуализиране на документирана информация, организацията трябва да следи за:

 • правилната идентификация на документа като заглавие, дата, версия, код или номер;
 • използването на подходяща форма и носител – хартиен, електронен;
 • извършването на преглед и одобряване за пригодност и адекватност на документа.

Организацията трябва да управлява документираната информация, за да е сигурна, че тя е:

 • достъпна и подходяща за използване, където и когато е необходимо;
 • защитена по подходящ начин.

За управлението на документираната информация на СУОС, организацията трябва да създаде правила за:

 • разпостранение, достъп и използване;
 • съхранение и защита;
 • управление на измененията;
 • съхраняване и унищожаване.

Организацията трябва да управлява информацията с външен произход, която е необходима за функционирането на СУОС. Това може да бъде информация предоставена от заинтересовани страни, стандарти, нормативни документи и др.

Още по темата: Какво е документирана информация?, Кой е актуалния документ?, Кога и как се променя версията на документ?, Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio