Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Блог

13

февр.'11

Политиката по качество – едно неясно понятие

Политиката в най-общ смисъл представлява основните принципи за действие на организацията. Те се формулират от ръководството, което се ангажира с тях и към които организацията се придържа. Най-често организациите се затрудняват при формулирането на основните принципи. А те не са нищо по-различно от това на какво се държи във вашата организация. Например, как се отнасяте с хората в организацията. Опитвате ли се да ги приобщите към целите на организацията, да определите тяхната нужда от обучение и да ги подпомагате в тяхното развитие или просто гледате на тях като на работна ръка. Когато една организация пристъпи към внедряване на система за управление на качеството, тя трябва да определи своята политика и да я разгласи в организацията. Много често по време на вътрешни одити срещам почти еднакви политики по качество, които представляват преписани осемте принципа на управление на качеството съгласно ISO 9000Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.”:

Още...

05

ян.'11

Вътрешен одит

Вътрешният одит е основен елемент от поддръжката на СУК, чрез който се установява степента на съответствие на системата спрямо изискванията на стандарта и начина на работа в организацията. Обикновено вътрешния одит се провежда един път в годината и проверката обхваща цялата система за управление на качеството. При извършване на промени в някой от процесите или добавяне на нов е необходимо провеждането на извънреден одит на съответния процес, за да се гарантира неговата правилна промяна или внедряване в СУК. Процесът на одитиране е сложен и затова вътрешните одити се извършват от специално обучени за целта вътрешни одитори. При провеждането на одита те се ръководят от следните принципи:

  • Принципност – да провеждат одита на основата на професионализма, като изпълняват своята работа със старание и отговорност и спазват всички приложими закони. Да бъдат безпристрастни и непредубедени в своята работа.
  • Безпристрастно представяне – констатациите и заключенията трябва да отразяват точно и вярно действителността.
  • Още...

31

окт.'10

Преглед от ръководството – можем ли и сами?

качествоПрегледът от ръководството представлява вид работно съвещание, на което не се обсъждат текущи проблеми, а се планира бъдещото развитие на организацията. Ръководствата на всички организации извършват такъв вид стратегическо планиране, но с тази разлика, че не записват взетите решения. Стандартът ISO 9001:2008 поставя изискване за запис на проведения преглед, не за да се създава допълнителна бумащина, а с цел извършване на последващ анализ на постигнатите резултати. Обикновено стратегическата посока на фирмата е в мислите на собственика/управляващия и той предприема действия за постигането й, които не винаги са понятни или логически свързани за останалите членове на ръководния състав, защото те не са наясно със стратегическите цели на организацията. Именно по тази причина е необходимо провеждането на прегледи от ръководството, където да се обсъждат актуалността на стратегическите цели и какви действия са необходими да предприеме организацията, за да ги постигне. Не всяко действие е успешно и често се налагат корекции и когато организацията разполага с история на случващото е възможно да се направи анализ на това кое действие кога, как и при какви условия работи или не.

Още...

19

окт.'10

5 стъпки за ефективна поддръжка на СУК

Получаването на сертификат за управление на качеството от серията ISO 9001 не е достатъчно условие за постигане на качествен резултат. Разработването и внедряването на системата за управление на качеството е само началото на един труден път към постигане на крайната цел - ефикасно управление на организацията. Поддържането на СУК е предизвикателство, което изправя организациите пред изпитания свързани не само с промени в начина на работа, но и в спазването на вече създадените правила. Казвам изпитания, защото процесът на промяна е сложен, както за управляващите така и за служителите. И когато при разработване на СУК се налагат промени в начина на работа, след това поддържането на системата е много по-трудно. Създаването на нови правила на работа поражда необходимост от изграждане на навици у хората за тяхното изпълнение, което се явява първата стъпка в процеса на постигане на ефективна поддръжка. Ръководството на организацията трябва да създаде подходящите правила за работа и да проследи тяхната ефикасност, като следи за изпълнението на правилата заложени в процедурите и инструкциите на системата за управление на качеството.

Още...

22

авг.'10

Защо качеството?

Защото всички ние търсим качеството, било то когато става въпрос за качеството на живот, качеството на стоки и услуги или …

Още...